WWW. Historia Pod Dębami

B1

 Zrealizowano zadanie w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn.: "WWW. Historia Pod Dębami", dotyczące zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielsko.

B2

W wyniku realizacji projektu w pełni osiągnięto zakładane cele i rezultaty, tj. zagospodarowano przestrzeń publiczną w miejscowości Bielsko – w centrum wioski, na działce gminnej nr 434/2 i jednocześnie poprawiono warunki rekreacyjno – wypoczynkowe mieszkańców oraz estetykę całego sołectwa, przy jednoczesnej odbudowie tożsamości i integralności wsi.

 

Źródła finansowania projektu:

koszty kwalifikowalne (finansowe):

*środki własne gminy: 19.680,56 zł

*środki funduszu sołeckiego sołectwa Bielsko: 7.993,23 zł

*środki z dotacji: 30.000,00 zł

koszty niekwalifikowalne:

*praca mieszkańców:12.495,00 zł

*praca sprzętu: 3.150,00 zł

*wkład rzeczowy: 12.300,00 zł

Razem: 85.618,79 zł

logotypy

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"