Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 20 Luty 2019    |    Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż używanej ruchomości:

KOPARKO-ŁADOWARKA URSUS 360 KT – 162 „OSTRÓWEK”

 

DRUKI I FORMULARZE DO POBRANIA POD ADRESEM: 

http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/?a=7481

 

 

  

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2019

Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 stycznia 2019 roku.

GNiZK.6840.2.2018

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż używanej ruchomości:

KOPARKO-ŁADOWARKA URSUS 360 KT – 162 „OSTRÓWEK”

 

1.        Sprzedający:

Gmina Orchowo z siedzibą władz: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala, tel. 632684090 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

2.        Przedmiot przetargu:

Dane pojazdu: koparko-ładowarka URSUS 360 KT – 162 „Ostrówek”;

Numer rejestracyjny pojazdu: PSL W935;

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN): 658425;

Rok produkcji: 1993;

Data pierwszej rejestracji: 1993/05/31;

Kolor powłoki lakierowej: żółty, 1-warstwowy akrylowy;

Rodzaj kabiny: krótka;

Rozstaw osi: 2172 mm;

Oznaczenie silnika: S-4003;

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym;

Pojemność/moc silnika: 3120 ccm / 38kW (52KM)

Liczba cylindrów/układ cylindrów: 4 / rzędowy

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

 

3.        Cena wywoławcza będąca minimalną kwotą sprzedaży:

Cena wywoławcza w II przetargu została określona na kwotę: 12.155,00 zł brutto (w tym VAT 23%)

 

4.        Miejsce i termin oględzin:

1)       Koparko-ładowarkę URSUS 360 KT – 162 „Ostrówek” można obejrzeć w dniu 8 lutego 2019 roku w godzinach od 09.00 do 14.00, pod adresem: ul. Kościuszki 6 w Orchowie.

2)       W przypadku chęci uruchomienia maszyny, dokonania jazdy próbnej prosimy o wcześniejsze telefoniczne uprzedzenia w celu zarezerwowania czasu pracy naszego kierowcy tel. 63 268 40 90.

3)       Istnieje możliwość dodatkowych oględzin po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem tel. 63 268 40 90.

 

5.        Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1)       Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2)       Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.

3)       Oferta powinna zawierać:

a)        imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy do oferenta;

b)       oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c)        oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem ruchomości lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4)       Formularz ofertowy winien być czytelnie podpisany przez oferenta.

5)       Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej na:      

a)        Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

b)       oznaczonej nazwą: „Oferta na zakup koparko-ładowarki URSUS 360 KT – 162 Ostrówek”

c)        wraz dopiskiem: Nie otwierać przed przetargiem wyznaczonym na dzień 1 marca 2019 roku godz. 11.00”

6)       Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

6.        Miejsce i termin składania ofert:

1)       Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

2)       Termin składania ofert upływa w dniu 1 marca 2019 r. godz. 10:30.

3)       Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (data, godzina).

4)       Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego.

5)       Przy ocenie zachowania terminu do złożenia oferty liczy się data i godzina wpłynięcia oferty a nie data jej nadania.

6)       Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7)       Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej drogą pocztową.

8)       Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.

 

7.        Wadium:

           Kwota wadium nie obowiązuje.

 

8.        Miejsce i termin otwarcia ofert- przeprowadzenia przetargu:

Publiczne otwarcie ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nastąpi w dniu 1 marca 2019 roku o godzinie 11:00 w sali narad Urzędu Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, pok. nr 13 na piętrze.

9.        Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:

1)       Oferty zostaną poddane kryterium 100% ceny. Zostanie wybrana oferta z najwyższą zaproponowaną ceną brutto spośród złożonych ofert.

2)       W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie, będzie brana pod uwagę cena wyższa.

3)       W przypadku zaoferowania takiej samej najkorzystniejszej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna. Oferenci równorzędnych ofert zostaną powiadomieni o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.

4)       Sprzedający odrzuci oferty jeśli:

a)        oferta została złożona w niewłaściwym miejscu lub po wyznaczonym terminie

b)       oferent złożył więcej niż jedną ofertę

c)        oferta nie zawiera wymaganej treści, jest niekompletna lub jest nieczytelna lub gdy budzi wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę

d)       zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej

5)       Wszyscy oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6)       Zawiadomienie zostanie wysłane na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny oferenta.

7)       Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie BIP sprzedającego.

 

10.     Zasady sprzedaży:

1)      Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół, który jest podstawą do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia z wyłonionym nabywcą umowy sprzedaży.

2)      Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Orchowo w terminie określonym przez sprzedającego.

3)      Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia ruchomości w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie wystawionej faktury VAT, na konto lub w kasie urzędu.

4)      Przedmiot sprzedaży zostanie wydany nabywcy niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy.

5)      Wszelkie ewentualne koszty transakcji pokrywa nabywca.

6)      Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

11.     Pozostałe informacje i zastrzeżenia:

1)       Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

2)       Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

3)       Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia.

12.     Załączniki:

1)       Formularz ofertowy.

2)       Wzór umowy sprzedaży.

3)       Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dotyczy osób fizycznych składających ofertę)

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo (pokój nr 8 na parterze) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew. 31, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dnia 30 stycznia 2019r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:……………………………………………….…………………..

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Orchowo

                                                                                                                               /-/ Jacek Misztal

DSCF4808DSCF4809DSCF4815

SCAN0010SCAN0011SCAN0012

SCAN0013SCAN0014

SCAN0015SCAN0016

 

 

Kanalizacja 2018

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

Harmonogram odpady 2017

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Przydatne strony

 Kliknij aby przejść na stronę orlika >>>

baner

 

 

 

 

        

        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

mikroporady

 

 

  

Formularz logowania

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Użytkowników:
1180
Artykułów:
1589
Odsłon artykułów:
1435921