z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Orchowo zarządzeniem nr 58/2015 z dnia 12 października 2015 r. ustalił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Orchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Orchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Celem konsultacji było wypracowanie priorytetów i form współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej urzędu, a informacja o rozpoczęciu konsultacji została przesłana e-mailem do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Orchowo. Termin trwania konsultacji został wyznaczony na okres od 20.10. do 03.11.2015 r.

W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy w Orchowie wpłynęła propozycja Towarzystwa Przyjaciół Gminy Orchowo dopisania do katalogu zadań publicznych, które mogą być zlecane do realizacji następujących pozycji:

1). Działalność charytatywna:

- organizacja akcji i zbiórek na rzecz potrzebujących.

2). Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:

- organizacja kursów i szkoleń dla różnych grup wiekowych.

3). Ratownictwo i ochrona ludności:

- organizacja kursów i szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

4). Promocja i organizacja wolontariatu:

- organizacja imprez promujących wolontariat.

Powyższe uwagi zostały uwzględnione i dopisane w projekcie Programu współpracy.

Projekt uchwały w terminie 7 dni zostanie przekazany Wójtowi Gminy Orchowo w celu skierowania go pod obrady Rady Gminy Orchowo.

Protokół sporządziła:

st. specj. ds oświaty, kultury,

sportu i organizacji pozarządowych

/-/ Magdalena Kasprowicz