Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 19 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orchowo

oraz na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl

na okres 21 dni tj. od 14.11.2017r. do 04.12.2017r.

zamieszczony został

wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej

nr ew. 77/5 o pow. 0,0102 ha KW KN1S/00041658/4

położonej w miejscowości Skubarczewo,

stanowiącej własność Gminy Orchowo,

przeznaczonej do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegółowych informacji można uzyskać

w Urzędzie Gminy Orchowo pokój nr 8,

pod nr tel. 63-26-84-090 wew. 31

na stronie internetowej urzędu: www.orchowo.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

WYKAZ

Na podstawie art. 35. ust 1 i 2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 listopada 2017 roku do dnia 4 grudnia 2017 roku wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej:

 

 

1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka gruntu nr  ew. 77/5

Miejscowość: Skubarczewo

Obręb ewidencyjny: 0012 Skubarczewo

Numer księgi wieczystej: KN1S/00041658/4

Powierzchnia nieruchomości

0,0102 ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z uchwałą nr XXVI/203/12 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orchowo oraz rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do projektu ww studium a nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Orchowo działka znajduje się w jednej strefie: „I-Strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017r. podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu. Dla działki nr ew. 77/4 - przed podziałem na działki nr ew. 77/5 i nr ew. 77/6 wydano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego. Decyzja o warunkach zabudowy numer 6/2014 z dnia 15.04.2014 roku.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, położona w zachodniej części gminy Orchowo, przy drodze obsługującej ruch lokalny. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, tereny rolne (zabudowa zagrodowa, grunty orne). Elementy zagospodarowania terenu stanowią ogrodzenia, utwardzenia, roślinność wieloletnia. Kształt działki trójkątny. Ukształtowanie terenu płaskie. Sieci przesyłowe przebiegające przez obszar nieruchomości: sieć wodociągowa (przyłącze wodociągowe do budynku usytuowanego na sąsiedniej posesji). Sieci uzbrojenia terenu będące w zasięgu nieruchomości: elektroenergetyczna, wodociągowa, teletechniczna. Droga dojazdowa o nawierzchni bitumicznej. Działka nadaje się tylko na poszerzenie działki sąsiedniej, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej nr ew. 77/3 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupcy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KWKN1S/00045429/8 - w celu poprawy jej funkcjonalności. Teren działki będącej przedmiotem sprzedaży jest płaski. W otoczeniu znajduje się sieć wodna i energetyczna. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, roszczeniami, ograniczeniami ani hipoteką.  Jej stan prawny jest zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym.

Informacja o przeznaczeniu do zbycia

Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Cena nieruchomości

1.503,00 zł netto (+ 23% VAT)

Termin płatności

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uwagi

Sprzedaż nieruchomości nie podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1221 z późn. zm.).

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz.

 

 

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 14 listopada 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości objętej niniejszym wykazem można uzyskać w pokoju nr 8 tut. urzędu, pod nr tel. 632684090 wew. 31, na stronie internetowej urzędu: www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Sporządziła: Paulina Szmyt          

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 14.11.2017r.                                          

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………..……     

 Wójt Gminy Orchowo  /-/ Jacek Misztal

Kanalizacja 2018

Dofinansowanie 2019

 Rewitalizacja-2017-baner

transmisja

Wybory 2018

Oferty pracy baner

 

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania