Get Adobe Flash player
Dzisiaj jest: 14 Listopad 2018    |    Imieniny: Laura, Emil, Wawrzyniec

Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

 Na podstawie art. 35. ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) oraz uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008r., nr 60, poz. 1196 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 listopada 2018r. do dnia 26 listopada 2018r. wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym:

lp

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

Pow. lokalu

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości lokalowej

Wysokość opłat z tytułu najmu, opłaty niezależne z tytułu najmu, termin ich wnoszenia oraz zasady aktualizacji opłat

Informacje o przeznaczeniu. Termin zagospodarowania nieruchomości.

Uwagi.

1

Lokal użytkowy (oraz garaż) znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Orchowo przy ul. Kościuszki 6 w Orchowie, zlokalizowanym na działce oznaczonej nr ew. 970

miejscowość

Orchowo

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

KW KN1S/00018008/3

Pow. użytkowa   lokalu: 61,60 m²

Pow. użytkowa garażu: 18,40 m²

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka gruntu oznaczona nr ew. 970 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Na działce nr ew. 970 w Orchowie, w budynku Urzędu Gminy Orchowo zlokalizowany jest lokal użytkowy przeznaczony na wynajem w drodze umowy najmu w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na siedzibę Posterunku Policji w Orchowie.

Lokal użytkowy znajduje się w budynku Urzędu Gminy Orchowo przy ulicy Kościuszki 6. Lokal składa się z pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 61,60m².

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, zimnej wody użytkowej, centralne ogrzewanie, instalację elektryczną. Lokal wynajmowany jest wraz z garażem o łącznej pow. użytkowej 18,40m²

Zgodnie z zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Orchowo, miesięczna wysokość czynszu z tytułu najmu wynosi: 289,28 zł +VAT

Najemca będzie ponosił również opłaty niezależne m.in. za ogrzewanie lokalu w kwocie: 282,02 zł miesięcznie.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czynszu. O zmianie i terminie obowiązywania nowych opłat Wynajmujący będzie zawiadamiał Najemcę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia dotychczasowej stawki.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do umowy, w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu najmu.

Należności pieniężne z tytułu najmu lokalu płatne będą na podstawie faktur wystawionych przez Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do dokonywania płatności w terminie 21 dni od daty ich otrzymania na rachunek wskazany na fakturze.

Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym;

Umowa najmu zostanie zawarta na okres kolejnych 3 lat, w terminie:

od 01.12.2018 r.

do 30.11.2021 r.

2

Lokal użytkowy

znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Kościuszki 4 w Orchowie, zlokalizowanym na działce oznaczonej nr ew. 134

miejscowość

Orchowo

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

KW KN1S/00018008/3

Pow. użytkowa   lokalu: 17,90 m²

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka gruntu oznaczona nr ew. 134 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Na działce nr ew. 134 w Orchowie, w budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowany jest lokal użytkowy przeznaczony na wynajem w drodze umowy najmu w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na gabinet pielęgniarki POZ.

Lokal użytkowy znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Kościuszki 4. Lokal składa się z pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 17,90m².

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, zimnej wody użytkowej, centralne ogrzewanie, instalację elektryczną.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Orchowo, miesięczna wysokość czynszu z tytułu najmu wynosi: 102,93 zł +VAT

Najemca będzie ponosił również opłaty niezależne m.in. za ogrzewanie lokalu w kwocie: 95,41 zł miesięcznie.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czynszu. O zmianie i terminie obowiązywania nowych opłat Wynajmujący będzie zawiadamiał Najemcę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia dotychczasowej stawki.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do niniejszej umowy, w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu najmu.

Należności pieniężne z tytułu najmu lokalu płatne będą do 15-ego dnia każdego miesiąca z góry, na podstawie wystawionej faktury vat, na konto bankowe lub w kasie urzędu gminy.

Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym;

Umowa najmu zostanie zawarta na okres kolejnych 3 lat, w terminie:

od 01.01.2019 r.

do 31.12.2021 r.

3

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku Urzędu Gminy Orchowo przy ul. Kościuszki 4 w Orchowie, zlokalizowanym na działce oznaczonej nr ew. 134

miejscowość

Orchowo

Obręb ewidencyjny

0006 Orchowo

KW KN1S/00018008/3

Pow. użytkowa   lokalu: 44,35m²

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka gruntu oznaczona nr ew. 134 znajduje się w jednej strefie: „I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Na działce nr ew. 134 w Orchowie, w budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowany jest lokal użytkowy przeznaczony na wynajem w drodze umowy najmu w trybie bezprzetargowym. Z przeznaczeniem na prowadzenie Poradni Ginekologiczno-Położniczej i gabinetu położnej POZ.

Lokal użytkowy znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ulicy Kościuszki 4. Lokal składa się z pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 44,35m².

Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, zimnej wody użytkowej, centralne ogrzewanie, instalację elektryczną.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 61/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Orchowo, miesięczna wysokość czynszu z tytułu najmu wynosi: 255,01 zł +VAT

Najemca będzie ponosił również opłaty niezależne m.in. za ogrzewanie lokalu w kwocie: 236,39 zł miesięcznie.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości czynszu. O zmianie i terminie obowiązywania nowych opłat Wynajmujący będzie zawiadamiał Najemcę w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia dotychczasowej stawki.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż z końcem każdego roku kalendarzowego w formie aneksu do niniejszej umowy, w szczególności wobec zwiększenia wartości rynkowej przedmiotu najmu.

Należności pieniężne z tytułu najmu lokalu płatne będą do 15-ego dnia każdego miesiąca z góry na podstawie wystawionej faktury, na konto bankowe lub w kasie urzędu.

Lokal użytkowy przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym;

Umowa najmu zostanie zawarta na okres kolejnych 3 lat, w terminie:

od 01.01.2019 r.

do 31.12.2021 r.

Szczegółowe informacje na temat lokali użytkowych objętych niniejszym wykazem można uzyskać w pokoju nr 8 tut. urzędu lub pod nr tel. (63) 26 840 90 wew. 31 

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu: 06.11.2018r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………………                                              

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Kanalizacja 2018

 Rewitalizacja-2017-baner

Wybory 2018

Oferty pracy baner

Harmonogram odpady 2017

Obrona Terytorialna 2017

WKU-Konin

nasza kasa

energa przerwy w energii

MapaGminy Geo System 

Swiatowid 2016

6krokow-logo

   PIERWSZA POMOC

    >>> ZOBACZ<<<

dopalacze

 

logo konik pl

 

Obywatel GOV PL Logo

Formularz logowania