SKUBARCZEWO 81/1- DZIAŁKA BUDOWLANA

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 81/1 Skubarczewo  /obręb ewidencyjny Skubarczewo/ KN1S/00041658/4

 

Pow. działki w ha: 0,1441

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu zagospodarowania przestrzennego; w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo nieruchomość znajduje się w strefie zurbanizowanej gdzie obowiązują dla niej zapisy „Tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Działka w przeważającej części objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Znajduje się również na terenie Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy) oraz w granicach Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w obrębie miejscowości Skubarczewo. Teren działki zaniżony w stosunku do głównych ulic i pochyły w głąb. Kształt działki regularny. Dojazd drogami utwardzonymi, dobrej jakości. W otoczeniu działki zabudowa jednorodzinna i siedliskowa. Dostępne sieci infrastruktury technicznej: woda i energia elektryczna. W obrębie miejscowości działka posiada dobrą lokalizację: leży bezpośrednio przy drodze publicznej i jednocześnie w spokojnej okolicy. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami ani hipoteką. Jej stan prawny jest uregulowany oraz zgodny ze stanem faktycznym i ewidencyjnym. Dla przedmiotowego terenu wydano decyzję o warunkach zabudowy, z której wynika, że działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

81-1 81-2