Odpowiedź Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala na 5 pism opozycji.

Orchowo, dnia 08.05.2020 r.

WÓJT GMINY ORCHOWO

S.0003.7.2020

 

Pani Stanisława Kryszak

Przewodnicząca Klubu Radnych

„Praca, uczciwość, zaangażowanie”

 

Dotyczy odpowiedzi na 5 pism Waszego Klubu.

 

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 05.04.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.04.2020 r.) informuję, że odpowiedzi na pytania w nim zawarte udzieliłem już państwu na łamach prasy lokalnej - Tygodnika Pałuki i Gazety Słupeckiej.
W dniu 14.04.2020 r. na prośbę p.o. Dyrektora Szpitala w Słupcy Rafała Spachacza, przekazałem z budżetu gminy Orchowo kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na zakup 2 (dwóch) respiratorów.

Jednocześnie dementuję, że dostawałem w tej sprawie jakiekolwiek monity czy to ze strony szpitala czy radnych.

 

Pragnę nadmienić, że monit to przypomnienie o zaległej spłacie. W najprostszym ujęciu monit to pisemne ponaglenie, powiadomienie i przypomnienie danemu podmiotowi o upływie czasu, w którym miał uregulować swój dług.

 

Przypominam jednocześnie, iż rada gminy jest władna tylko do podejmowania uchwały budżetowej, natomiast sposób wykonania uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta.

 

Jeżeli chodzi o ostatnią część pisma  to wskazuję na kolejną nieprawdę prezentowaną przez Wasz Klub Radnych. Sugerowanie, że „brak jest u nas kontaktu …..” jest oczywistą nieprawdą i manipulacja słowną.

Wszelkie niezbędne informacje w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych w okresie epidemii koronawirusa, w tym telefony kontaktowe, wytyczne i porady prezentowane są na stronie internetowej gminy www.orchowo.pl., stronie BIP Urzędu, na tablicach ogłoszeń w sołectwach i środkach masowego przekazu.

 

 

W odpowiedzi na kolejne Państwa pismo z dnia 04.04.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.04.2020 r.) uprzejmie informuję, że Wasze stwierdzenie, iż zimy nie było jest nieprawdziwe. Zima była aczkolwiek bezśnieżna.

Droga z Rękawczynka do Ostrówka jest zgodnie z planem jak co roku przewidziana w harmonogramie prac do naprawy równiarką samojezdną wraz z ubijaniem walcem drogowym. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na usługę pracy równiarką i walcem nastąpiło dnia 25 marca 2020 r. Ze względu na panujące obecnie korzystne warunki pogodowe (ostatnie opady deszczu, które zwilżyły drogi gruntowe i wapienne) prace wykonywane równiarką i walcem zostaną przeprowadzone w najbliższych dwóch tygodniach na terenie całej gminy. Prace drogowe równiarką i walcem co roku wykonywane są w podobny sposób w okresie wiosennym a drugi rok z rzędu obejmują dużo więcej kilometrów dróg, również tych, na których wcześniej te prace nie były wykonywane.  

 

W odniesieniu do kolejnego waszego pisma z dnia 05.04.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.04.2020 r.) proszę o konkretne wskazanie, które drogi w Waszej ocenie są nieprzejezdne (ponieważ jest to nieprawda). Zgodnie z moją wiedzą wszystkie drogi są przejezdne. W okresie od 9 marca br. (czyli o wiele wcześniej niż wpływ Waszego pisma) trwały już prace remontowe na drogach gminnych po okresie zimowym.

Państwa ogólnikowe stwierdzenie, że „drogi gminne są w opłakanym stanie” jest oczywiście nieprawdziwe i ma na celu wprowadzanie mieszkańców w błąd. Mamy drogi gminne w bardzo dobrym stanie, dobrym stanie i takie, które wymagają remontów. Niestety takie uogólnianie jakie Państwo stosujecie jest Waszym celowym działaniem mającym na celu zdyskredytowanie działań Wójta. 

Odnosząc się do Waszego pytania dotyczącego możliwości uruchomienia przyjmowania interesantów drogą telefoniczną w wyznaczonym dniu informuję, że od 6 lat godziny i dni przyjęć interesantów nie uległy zmianie. Przyjmuję interesantów (również telefonicznie) w poniedziałki w godz. 10.00 - 13.00. Tylko w wyjątkowych sytuacjach jak np. wyjazd służbowy czy usprawiedliwiona nieobecność mogę być w tym czasie niedostępny. Poza tym nie odmawiam przyjęć  interesantów również poza wyznaczonymi godzinami i w pozostałe dni, a w sprawach zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu mieszkańców jestem dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 

W odpowiedzi na kolejne Państwa pismo z dnia 04.04.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.05.2020 r.) w sprawie złego stanu drogi ze Słowikowa do Jerzykowa i drogi ze Słowikowa do Skubarczewa informuję jak wyżej, że zgodnie z zaplanowanym wcześniej  harmonogramem, prace równiarką i walcem drogowym na gruntowych odcinkach tych dróg przeprowadzone zostaną w okresie dwóch najbliższych tygodni. Natomiast prace na odcinkach o nawierzchni asfaltowej zostały już wykonane w dniach od 16 do 22 kwietnia br.

 

W odpowiedzi na kolejne (piąte) Państwa pismo z dnia 06.04.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.04.2020 r.) w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Trzemeszeńskiej wyjaśniam:

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami  planowałem realizację tej inwestycji w roku 2021, gdyż jako niezmienny priorytet na 2020 rok przyjmuję rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie. Natomiast Państwo bez uzgodnienia z Wójtem i w sposób nie godzący z zasadami przygotowania najważniejszego dokumentu w gminie czyli budżetu, dokonaliście zmian w budżecie uchwalając na realizacje tej inwestycji (budowy oświetlenia)  bez rozpoznania faktycznych potrzeb zaledwie kwotę 100.000 zł, co świadczy o kompletnej ignorancji z Waszej strony i nieznajomości zasad realizacji inwestycji.

Nieprawdą jest też, że przygotowanie przetargu nie generuje kosztów po stronie Gminy. Jeśli bowiem Gmina unieważni zamówienie publiczne z winy zamawiającego (Gminy), to uczestnicy przetargu mają prawo żądać zwrotu kosztów przygotowania ofert.

Wyjaśniam również Państwu, że dzielenie zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Orchowo mieliście Państwo szansę, aby przyczynić się do rozpoczęcia realizacji tej inwestycji w sposób szybszy i najprawdopodobniej zdecydowanie tańszy. Przedłożyłem Radzie Gminy  projekt uchwały w sprawie zasad wnoszenia,  cofania  i  zbywania  udziałów  i  akcji   w  spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Orchowo. Celem tego projektu uchwały było umożliwienie rozpoczęcia realizacji tej inwestycji przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Jak zapewne wiecie większość lamp oświetleniowych w gminie już wiele lat temu została przekazana do Spółki w zamian za objęte przez Gminę udziały w Spółce. Spółka eksploatuje, utrzymuje oraz dokonuje bieżących napraw i modernizacji oświetlenia ulicznego. Po odpowiednim przeprojektowaniu przez Spółkę projektu oświetlenia ul. Trzemeszeńskiej i zamontowanie lamp na nowych już istniejących słupach energetycznych, inwestycja ta mogłaby zostać wykonana prawdopodobnie taniej, a dodatkowo pomniejszona o 23% podatek VAT. Jak Państwo doskonale wiecie, obsesyjna chęć kontrolowania przez Was Wójta nie pozwoliła Wam przyjąć tej uchwały. Niemniej jednak dalej podejmować będę  starania by w przyszłości inwestycje projektowania i budowy oświetlenia ulicznego w gminie odbywały się poprzez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Aktualnie Spółka współpracuje ze 109 jednostkami samorządu terytorialnego, zlokalizowanymi na terenie 3 województw: wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Efekt skali przy projektowaniu, realizacji inwestycji czy grupowym zakupie energii elektrycznej oraz realizacja inwestycji dla samorządów po cenie pomniejszonej o podatek VAT pozwalają mi twierdzić, że realizacja wszelkich inwestycji oświetleniowych poprzez Spółkę byłaby dla budżetu gminy korzystniejsza.

 

Od decyzji  Rady Gminy zależy czy ta inwestycja będzie wykonana. Niestety projekt tej uchwały na ostatniej sesji został odrzucony Waszymi głosami, czyli Klubu p. u. z.,  co świadczy o Waszej hipokryzji.

Jeśli Rada Gminy nie podejmie tej uchwały, to inwestycja będzie wykonana w całości w roku przyszłym (2021) o ile Rada Gminy zabezpieczy pełną kwotę jej realizacji zgodnie z kosztorysem inwestorskim,  który na dzisiaj wynosi 199.609,26  zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięć złotych 26/100)    

  

Przypominam jeszcze raz, iż rada gminy jest władna tylko do podejmowania uchwały budżetowej, natomiast sposób wykonania uchwały budżetowej należy do wyłącznej kompetencji wójta.

 

Na zakończenie dodam, że Państwa pisma są przykładem tego, że nie chcecie współpracować z Wójtem. Wasze decyzje są podejmowane zanim wysłuchacie argumentacji drugiej strony (przykład: Wasz sprzeciw wobec rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie we współpracy z Gminą Powidz).

Czasami odnoszę wrażenie, że prędzej przekonałbym piramidę egipską, żeby przesunęła się o 10 metrów niż opozycję (Was) do swoich racji.

 

Z poważaniem 


Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal


 

 

Wyświetlono: 163

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter

Załączniki

Powrót do góry