Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego unieważniające uchwałę Rady Gminy Orchowo nr XXVIII/127/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie Statutu Gminy Orchowo – ze względu na istotne naruszenie prawa.

DOSTĘP DO CAŁEGO DOKUMENTU NA BIP GMINY ORCHOWO (Biuletyn Informacji Publicznej)

Czytamy m.in.

        W  § 112 ust. 1 Statutu rada postanowiła, że „ Wójt uczestniczy w sesjach Rady”. Zdaniem organu nadzoru rada gminy nie może nałożyć na wójta obowiązku uczestniczenia w sesjach rady, gdyż taki zapis narusza ustawowo sformułowany katalog zadań organu wykonawczego ( art. 30 u.s.g. ). Nałożenie na wójta obowiązku osobistego uczestnictwa w pracach rady może doprowadzić do sparaliżowania wykonywania przez niego obowiązków. W obowiązującym stanie prawnym brak jest podstaw do tego, aby rada mogła nakładać na organ wykonawczy obowiązki inne niż te, które przewiduje ustawa samorządowa. W orzecznictwie wyrażony został jednolicie pogląd, że uczestniczenie wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) w sesjach rady gminy stanowi jego uprawnienie, a nałożenie na niego takiego obowiązku przez organ uchwałodawczy jest niezgodne z prawem (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 7 października 2009 r., sygn. Akt III SA/Wr 369/09 oraz z dnia 3 listopada 2009 r., sygn.. akt III SA/Wr 476/09; wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn.. akt II SA/ Go 32/11; wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn.. II OSK 564/14; CBOSA ).

W § 26 ust.2 Statutu rada postanowiła, że „ do udziału w sesjach Przewodniczący Rady może wzywać Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz Radcę prawnego”. Stosownie do zapisów § 26 ust. 3 Statutu „ Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani także kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady”. Organ nadzoru stwierdza, że regulacje zawierające w swej treści możliwość nakładania obowiązku obecności podczas sesji rady gminy pracowników urzędu gminy ( w tym radcy prawnego, sekretarza gminy, skarbnika gminy), czy kierowników jednostek organizacyjnych gminy również w sposób istotnych naruszają prawo. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 1-3 i 5 u.s.g. wójt ( burmistrz, prezydent miasta) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Wójt ( burmistrz, prezydent miast) jest kierownikiem urzędu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Znajduje to potwierdzenie w postanowieniach art.7 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), z których wynika, że czynności z zakresu prawa pracy, za jednostki, o których mowa w art. 2 ( a zatem także za urzędy gmin), względem m.in. sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, jak również wobec pozostałych pracowników urzędu oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż wymienione w pkt 1 i 2, wykonuje wójt ( burmistrz, prezydent miasta) . To zatem wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) ma wyłącznie prawo decydowania o zakresie obowiązków pracowników urzędu gminy, w tym zatrudnionego w urzędzie radcy prawnego, sekretarza gminy, skarbnika gminy, jak również kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, i wydawania im wiążących poleceń związanych z zakresem ich zadań.

W świetle dokonanych ustaleń zachodzi konieczność stwierdzenia nieważności § 26 ust. 2 i ust. 3 oraz § 112 ust. 1 Statutu jako uchwalonych przez radę z przekroczeniem granic upoważnienia.


Wojewoda Wielkopolski

Łukasz Mikołajczyk

Wyświetlono: 226

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry