Ogłoszenie pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż używanej ruchomości: AUTOSAN

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż używanej ruchomości:

AUTOSAN H9-21.41S


1.      Sprzedający:

Gmina Orchowo z siedzibą władz: Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala, tel. 632684090 email: ug@orchowo.pl

2.      Przedmiot przetargu:

DANE IDENTYFIKACYJNE:

Marka pojazdu: AUTOSAN S.A

Model pojazdu: H9-21 12.5t

Wersja: 41S

Rodzaj pojazdu: Autobus szkolny

Numer rejestracyjny pojazdu: PSL B079

Numer identyfikacyjny pojazdu: SUASW3AAP2S022033

Numer karty pojazdu: AAA1711188

Rok produkcji: 2002

Data pierwszej rejestracji: 2002/08/20

Data ważności badania technicznego: 2020/07/25

Wskazanie drogomierza: 626336 km

Okres eksploatacji pojazdu (20/08/2002-15/07/2020): 215 miesięcy

Maksymalna masa całkowita: 12500 kg;

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 12500 kg;

Masa własna: 8400 kg;

Dane silnika: 6540,00cm³ 110,00 kW;

Liczba i układ cylindrów: 6 / rzędowy

Dopuszczalna ładowność: 4100 kg;

Największy dopuszczalny nacisk osi: 79,00 kN;

Liczba osi/rodzaj napędu: 2 / 4x2

Rozstaw osi: 4700 mm

Jednostka napędowa: z zapłonem samoczynnym

Kolor powłoki lakierowanej: pomarańczowy, jednowarstwowy, akrylowy

Rodzaj skrzyni biegów: manualna

Liczba miejsc siedzących: 42+1+1

UWAGA! pojazd nie posiada aktualnego badania technicznego.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Autobus międzymiastowy

Fotele wysokie sztywne

Dwudrzwiowy

Ilość miejsc stojących: 12

Silnik: 6Ct107/A6/7

Tachograf elektroniczny

Zestaw radiowy (radio, mikrofon, wzmacniacz)

STAN TECHNICZNY POJAZDU:

Nadwozie: kompletne, bez widocznych uszkodzeń

Zawieszenie przednie: kompletne, sprawne technicznie

Zawieszenie tylne: kompletne, sprawne technicznie

Układ hamulcowy: kompletny, sprawny technicznie

Oświetlenie: kompletne, sprawne, brak widocznych uszkodzeń

Ogumienie: używane, kompletne, sprawne, brak widocznych uszkodzeń

Wyposażenie: kompletne, sprawne, bez widocznych uszkodzeń

Silnik z osprzętem: kompletny, sprawny technicznie

Układ napędowy: kompletny, sprawny technicznie


3.      Cena wywoławcza będąca minimalną kwotą sprzedaży:

Wartość rynkowa netto przedmiotu sprzedaży została określona przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 10.200,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych i zero groszy).


4.      Miejsce i termin oględzin:

1)      Autobus można obejrzeć w dniu 31 sierpnia 2020 roku w godzinach od 10.00 do 12.00, pod adresem: ul. Kościuszki 6 w Orchowie.

2)      W przypadku chęci uruchomienia maszyny, dokonania jazdy próbnej prosimy o wcześniejsze telefoniczne uprzedzenie, nr tel. 63 268 40 90.

3)      Istnieje również możliwość dodatkowych oględzin po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem tel. 63 268 40 90.


5.      Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

1)      Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2)      Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim.

3)      Oferta powinna zawierać:

a)      imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, numer telefonu kontaktowego do oferenta;

b)      oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

c)      oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem ruchomości lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4)      Formularz ofertowy winien być czytelnie podpisany przez oferenta.

5)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej, zaklejonej kopercie, zaadresowanej na:      

a)      Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo

b)      oznaczonej nazwą: „Oferta na zakup używanego autobusu”

c)      wraz dopiskiem: Nie otwierać przed przetargiem wyznaczonym na dzień 10 września 2020 roku godz. 10.00”

6)      Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.


6.      Miejsce i termin składania ofert:

1)      Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo.

2)      Termin składania ofert upływa w dniu 10 września 2020 r. godz. 9:45.

3)      Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (data, godzina).

4)      Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego.

5)      Przy ocenie zachowania terminu do złożenia oferty liczy się data i godzina wpłynięcia oferty a nie data jej nadania.

6)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7)      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia oferty wysyłanej drogą pocztową.

8)      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert.


7.      Wadium:

            Kwota wadium nie obowiązuje.


8.      Miejsce i termin otwarcia ofert- przeprowadzenia przetargu:

Publiczne otwarcie ofert w pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym nastąpi w dniu 10 września 2020 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Orchowo ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo, pok. nr 13 na piętrze.


9.      Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty:

1)      Oferty zostaną poddane kryterium 100% ceny. Zostanie wybrana oferta z najwyższą zaproponowaną ceną spośród złożonych ofert.

2)      W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną wpisaną liczbowo a ceną wpisaną słownie, będzie brana pod uwagę cena wyższa.

3)      Sprzedający odrzuci oferty jeśli:

a)      oferta została złożona w niewłaściwym miejscu lub po wyznaczonym terminie

b)      oferent złożył więcej niż jedną ofertę

c)      oferta nie zawiera wymaganej treści, jest niekompletna lub jest nieczytelna lub gdy budzi wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę

d)      zaoferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej

4)      Po otwarciu ofert i stwierdzeniu przez komisję, iż złożono co najmniej dwie równorzędne cenowo oferty przewodniczący komisji przetargowej podaje do wiadomości imiona i nazwiska oferentów, których oferty zostały dopuszczone do przetargu ustnego (licytacji) i rozpoczyna prowadzenie licytacji:

a)      przewodniczący komisji przetargowej rozpoczynając licytację podaje do wiadomości cenę uzyskaną w pierwszym etapie przyjmując ją za cenę wywoławczą.

b)      ustala się, że minimalne postąpienie nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej.

c)      oferta staje się skuteczna, gdy zostanie ona powtórzona przez prowadzącego oraz gdy wskazał on, przez kogo została zgłoszona. Każda zgłoszona stawka zostaje powtórzona przez prowadzącego trzykrotnie.

d)      po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację trzykrotnie wywołuje ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg a następnie ogłasza imię i nazwisko oferenta, który przetarg wygrał.

e)      przewodniczący zamyka przetarg.

5)      Wszyscy oferenci zostaną zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6)      Zawiadomienie zostanie wysłane na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny oferenta.

7)      Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie BIP sprzedającego.


10.  Zasady sprzedaży:

1)      Komisja przeprowadzająca przetarg sporządza protokół, który jest podstawą do zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia z wyłonionym nabywcą umowy sprzedaży.

2)      Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zostanie zaproszona do podpisania umowy w Urzędzie Gminy Orchowo w terminie określonym przez sprzedającego.

3)      Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia ruchomości w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie wystawionej faktury, na konto lub w kasie urzędu.

4)      Sprzedaż przedmiotowego pojazdu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5)      Przedmiot sprzedaży zostanie wydany nabywcy niezwłocznie po wpłaceniu ceny nabycia oraz podpisaniu umowy.

6)      Wszelkie ewentualne koszty transakcji pokrywa nabywca.

7)      Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.


11.  Pozostałe informacje i zastrzeżenia:

1)      Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

2)      Sprzedającemu przysługuje prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

3)      Przystąpienie do przetargu oznacza, że oferent akceptuje wszystkie warunki niniejszego ogłoszenia.


12.  Załączniki:

1)      Formularz ofertowy.

2)      Wzór umowy sprzedaży.

                    

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo (pokój nr 8 na parterze) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew. 31, na stronie internetowej urzędu www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

 

Sporządziła: Paulina Szmyt

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu dnia  11 sierpnia 2020r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:……………………………………………….

           

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

 

Wyświetlono: 213

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry