Przetargi na dzierżawę nieruchomości gruntowych.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGÓW

 

Wójt Gminy Orchowo

podaje do publicznej wiadomości,

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orchowo

oraz na stronie internetowej urzędu: www.orchowo.pl

zostało opublikowane ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych

na dzierżawę nieruchomości gruntowych:

nr ew. 813 część o pow. 0,3500 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywoławcza: 340,00 zł., wadium: 68,00 zł. płatne do 30.09.2020r.

nr ew. 152 część o pow. 0,0500 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywoławcza: 25,00 zł., wadium: 5,00 zł. płatne do 30.09.2020r.

nr ew. 152 część o pow. 0,0500 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywoławcza: 25,00 zł., wadium: 5,00 zł. płatne do 30.09.2020r.

nr ew. 571 o pow. 0,8600 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywoławcza: 860,00 zł., wadium: 172,00 zł. płatne do 30.09.2020r.

nr ew. 572 o pow. 0,8700 ha, obręb Orchowo, KW KN1S/00018008/3;

cena wywoławcza: 870,00 zł., wadium: 174,00 zł. płatne do 30.09.2020r.

nr ew. 64 o pow. 1,8100 ha, obręb Myślątkowo, KW KN1S/00040016/5;

cena wywoławcza: 144,80 zł., wadium: 28,96 zł. płatne do 30.09.2020r.

nr ew. 87/2 o pow. 2,3545 ha, obręb Gałczynek, KW KN1S/00039668/0;

cena wywoławcza: 1.952,81 zł., wadium: 390,56 zł. płatne do 30.09.2020r.

 

Termin przetargów na dzierżawę: 8 października 2020r.

Miejsce: sala narad nr 13 na I piętrze,

w Urzędzie Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów dostępne są

w Urzędzie Gminy Orchowo, biuro nr 8 na parterze,

pod nr tel. 63-268-40-90 wew. 31

na stronie internetowej urzędu: www.orchowo.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/

 

Orchowo, 08.09.2020r.

GNiZK.6845.41.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 rokuo gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku, poz. 65 z późn. zm.), oraz w wykonaniu uchwały nr XVII/117/08 Rady Gminy Orchowo z dnia7 lutego 2008rokuw sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Orchowo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2008 roku, nr 60 poz. 1196 ze zm.),

WÓJT GMINY ORCHOWO OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na dzierżawę nieruchomości gruntowych:

Lp

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow. działki

w ha,

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Informacja o przeznaczeniu

 

Cena wywoławcza

Termin przetargu

 

Wadium i termin jego wpłaty

Wartość minimalnego postąpienia

1.

Część działki

nr ew. 813

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,3500ha

Działka rolna. Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIA – 0,2500 ha

RIVA – 0,1000 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 813 znajduje się w jednej strefie: „ I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 340,00 zł = cena wywoławcza

 

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 11.00

 

 68,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

3,40 zł

2.

Część działki

nr ew. 152

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,0500ha

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,0500 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 152 znajduje się w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 25,00 zł = cena wywoławcza

 

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 11.30

 

 5,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

0,25 zł

3.

Część działki

nr ew. 152

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny 0006 Orchowo

 

KW KN1S/00018008/3

 

0,0500ha

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB – 0,0500 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 152 znajduje się w jednej strefie: „II- rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 25,00 zł = cena wywoławcza

 

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 12.00

 

 5,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

0,25 zł

4.

Działka nr ew. 571

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny 0006  Orchowo

 

KW

KN1S/00018008/3

0,8600ha

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB - 0,8600 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 571 znajduje się w jednej strefie: „ I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 860,00 zł = cena wywoławcza

 

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 12.30

 

 172,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

8,60 zł

5.

Działka nr ew. 572

 

miejscowość

Orchowo

 

Obręb ewidencyjny 0006  Orchowo

 

KW

KN1S/00018008/3

0,8700ha

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

RIIIB - 0,8700 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 572 znajduje się w jednej strefie: „ I – strefa zurbanizowana, tereny o wiodącej funkcji zabudowy mieszkaniowej”. Nieruchomość objęta jest zespołem stanowisk archeologicznych. Działka znajduje się również na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 870,00 zł = cena wywoławcza

 

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 13.00

 174,00 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

8,70 zł

6.

Działka nr ew. 64

 

miejscowość

Myślątkowo

 

Obręb ewidencyjny 0005  Myślątkowo

 

KW

KN1S/00040016/

1,8100ha

 

 

Działka rolna Przeznaczenie rolnicze.

 

Grunty:

N – 1,8100 ha

 

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 64 oznaczona jest jako wody. Działka znajduje się na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy). Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 144,80 zł = cena wywoławcza

 

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 13.30

 28,96 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

1,45 zł

7.

Działka nr ew. 87/2

 

miejscowość

Gałczynek

 

Obręb ewidencyjny 0002  Gałczynek

 

KW

KN1S/00039668/0

2,3545ha

Działka rolna Przeznaczenie pod lokalizację pasiek.

 

Grunty:

RIVA – 1,2727 ha

RIVB - 0,6662 ha

RV - 0,4156 ha

brak planu

zagospodarowania przestrzennego,

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Orchowo działka nr ew. 87/2 znajduje się w jednej strefie: „II-Strefa rolno-przyrodnicza, tereny użytkowane rolniczo, tereny komunikacji i infrastruktury technicznej”. Działka znajduje się na terenie Powidzko – Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (teren całej gminy), Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz na obszarze Natura 2000 PLH300026 Pojezierze Gnieźnieńskie . Rada Gminy Orchowo w dniu 27 lipca 2017 roku podjęła uchwałę nr XL/192/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Orchowo na lata 2017-2026. Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta granicami programu.

 

Działka przeznaczona do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym

 

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 31.08.2023r.

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 2/2015 Wójta Gminy Orchowo z dnia 28.01.2015r. w sprawie ustalania wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Orchowo

roczna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy wynosi: 1.952,81 zł = cena wywoławcza

 

08.10.2020r. (czwartek)

godz. 14.00

 390,56 zł

płatne do 30.09.2020r. włącznie.

19,53

 

Osoba przystępująca do przetargu nie może mieć zaległości w płatnościach zobowiązań względem Gminy Orchowo.

 

Przetargi odbędą się dnia 8 października 2020 roku, na Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6; 62-436 Orchowo

w godzinach od 11.00 do 14.00

W przetargu na dzierżawę działki mogą brać udział osoby fizyczne, które:

  • wpłacą wadium nie później niż do dnia 30 września 2020 roku /włącznie/ w kasie Urzędu Gminy Orchowo lub na konto

      24 8543 0000 2003 3000 0101 0002 /decyduje data wpływu na rachunek Urzędu Gminy.

  • stawią się osobiście na przetargu lub przedłożą pełnomocnictwo.
  • przedłożą dokument tożsamości.
  • przedłożą oryginalny dowód wpłaty wadium.

Przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami. (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.). Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu. Przetarg uważa się za ważny, jeżeli choć jedna osoba, która wpłaciła wadium stawi się na przetarg. Przetarg zamyka się po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu najwyższej stawki zaproponowanej przez uczestnika. Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia. Po zamknięciu licytacji Komisja Przetargowa sporządzi protokół z przetargu, który będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie;

Czynsz dzierżawny płatny będzie w jednej racie w wysokości wynikającej z umowy. Termin płatności czynszu: do dnia 31 października każdego roku.

Cena uzyskana z licytacji w przetargu będzie stanowiła roczną stawkę czynszu za dzierżawę gruntu.

Czynsz dzierżawny podlega waloryzacji o wskaźniki zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” – nie częściej niż raz w roku kalendarzowym na zasadach określonych w art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zm.). Zmiana czynszu związana z waloryzacją dokonywana będzie w terminie do 31 marca roku kalendarzowego i nie wymaga formy aneksu do umowy jak również pisemnego powiadamiania dzierżawcy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia obciążeń publiczno – prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy (zwłaszcza podatek rolny, koszty ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy).

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Orchowo (pokój nr 8) lub pod nr tel. (63) 26 84 090 wew. 31 a także na stronach internetowych www.orchowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: orchowo.nowoczesnagmina.pl

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.09.2020r.

Wywiesiła/sporządziła: Paulina Szmyt

Wójt Gminy Orchowo

/-/ Jacek Misztal

Wyświetlono: 128

Drukuj Pobierz PDF Facebook Twitter
Powrót do góry